在苦难中有尊严地活着

来源:故事大全 发布时间:2020-12-30 18:02:49 作者:故事大全 阅读量:1177

在苦难中有尊严地活着

Responsive image

   chūshēngshāndōngshěnggāoxiànpiānluòhòudexiāngcūn 。5 suìdeshíhòu  zhèngshìzhōngguóshǐshàngjiānnándesuìyüè  shēnghuóliúgěizuìchūdeshìqīnzuòzàibáihuāshèngkāideshùxià  yònggēnyòngdehóngdebàngchuí  zàikuàibáideshítoushàng  chuícàideqíngjǐng  绿dezhīliúdàoshàng  jiàndàoqīndexiōngqián  kōngzhōngmànzhecàizhīdewèi  bàngchuíqiāocàichūdeshēngyīn  chénmènércháo湿shī  ràngdexīngǎndàozhènzhènjǐnsuō 


   zhèshìyǒushēngyīn  yǒuyán  yǒuwèidehuàmiàn  shìrénshēngdediǎn  shìwénxüédàodediǎn  yòngěrduǒ  zi  yǎnjīng  shēnláishēnghuó  láigǎnshòushì  chǔcúnzàinǎohǎide  dōushìzhèyàngdeyǒushēngyīn  yǒuyán  yǒuwèi  yǒuxíngzhuàngde  huóshēngshēngdezōngxìngxíngxiàng  zhèzhǒnggǎnshòushēnghuóshìdefāngshì  zàimǒuzhǒngchéngshàngjüédìnglexiǎoshuōdemiànmàozhì  zhèdehuàmiànzhōnggèngràngnánwàngqüèdeshì  chóuróngmǎnmiàndeqīn  zàixīndeláozuòshí  zuǐjìngránhēngchàngzhezhīxiǎo  dāngshí  zàimenzhèrénkǒuzhòngduōdejiātíngzhōng  láozuòzuìxīndeshìqīn  饿èzuìyánzhòngdeshìqīn  biānchuícàibiāncáicháng  dànshìérshìchàng  zhèjié  zhídàojīntiān  nénghěnhǎodejiěsuǒbāohánde 


   qīnméiguòshū  rènshíwén  shēngzhōngzāoshòudenàn  zhēnshìnánjìnshù  zhànzhēng  饿è  bìng  zàiyàngdenànzhōng  shìshénmeyàngdeliàngzhīchēnghuóxiàlái  shìshénmeyàngdeliàng使shǐzàicháng  bìngchánshēnshíháinéngchàng  zàiqīnshēngqián  zhíxiǎnggēntántánzhèwèn  dànměidōugǎndàoméiyǒuxiàngqīnwèn  yǒuduànshíjiān  cūnziliánshālerén  míngmiàodegǎndàolezhǒngdekǒng  shíhòumenjiāzhèngshìzuìjiānnándeshí  qīnbèirénxiàn  jiācúnliángduō  qīnjiùbìng  qiánzhì  zǒngshìdānxīnqīnzǒushàngxǘnduǎnjiàndejüé  měidāngxiàgōngguīláishí  jìnménjiùyàoshēnghǎnjiào  zhǐyǒutīngdàoqīndehuíshí  xīnzhōngcáigǎndàokuàishítouluòle  yǒuxiàgōnghuíláishìbàngwǎn  qīnméiyǒuhuídehǎn  mángpǎodàoniúlán  fáng  suǒxǘnzhǎo  dōuméiyǒuqīndezōngyǐng  gǎndàozuìdeshìqíngshēngle  yóudeshēnglái  zhèshí  qīncóngwàibiānzǒulejìnlái  qīnduìdefēichángmǎn  rènwéirényóushìnánrényīnggāisuí便biàn  zhuīwènwèishénme  hán  gǎnduìshuōchūdedānyōu  qīnjiělede  duìshuō :“ háizi  fàngxīnba  yánwángjiào  shìhuìde !”


   qīndehuàsuīránqiāngdiàogāo  dàn使shǐdǒuránhuòlezhǒngānqüángǎnduìwèiláidewàng  duōshǎoniánhòu  dānghuíqīnzhèhuàshí  xīnzhōnggèngshìchōngmǎnlegǎndòng  zhèshìqīnduìdeyōuxīnchōngchōngdeérzizuòchūdezhuāngyánchéngnuò  huóxià  lùnduōmejiānnányàohuóxià  xiànzài  jǐnguǎnqīnjīngbèiyánwángjiàole  dànqīnzhèhuàsuǒbāohánzhedemiànduìnànzhēngzházhehuóxiàdeyǒng  jiāngyǒngyüǎnbànsuízhe  zhe 


   céngjīngcóngdiànshìshàngkàndàoguòràngzhōngshēngnánwàngdehuàmiàn  zhòngpàohōnghòu  gǔngǔndexiāoyānshàngwèisàn  miànróngqiáocuì  shēnshàngzhānmǎndelǎotàitài便biàncóngzibānchūxiǎoxiāngzi  xiāngzichéngzhegēn绿dehuángguāgēn绿deqíncài  zhànzàibiānjiàomàishūcài  dāngzhěshèxiàngduìzhǔnshí  gāogāodeqüántou  sǎngyīndànchángjiāndìngdeshuō :“ menshìshìdàidàishēnghuózàizhèkuàishàng  使shǐchīzhèdeshā  mennénghuóxià !”


   lǎotàitàidehuàrànggǎndàojīngxīndòng  rén  qīn    shēngmìng  zhèxiēwěidegàiniànzàinǎohǎizhōngfānténgzhe  使shǐgǎndàolezhǒngxiāomièdejīngshénliàng  zhèzhǒng使shǐchīzheshāyàohuóxiàdexìnniàn  zhèngshìrénlèijìnjiénànérshēngshēngdegēnběnbǎozhèng  zhèzhǒngduìshēngmìngdezhēnzūnzhòng  zhèngshìwénxüédelínghún 


   zàixiē饿èdesuìyüè  kàndàoleduōyīnwèi饿èérsàngshīlerénzūnyándeqíngjǐng  wèiledàokuàidòubǐng  qǘnháiziwéizhexüégǒujiào  shéixüédezuìxiàng  dòubǐngjiùshǎnggěishéi  shìxiēxüégǒujiàodeháizizhōngde  jiādōuxüédehěnxiàng  zhèqíngjǐngbèiqīnkànzàiyǎn  huíjiāhòu  yándepíngle  yándepíngle  duìshuō :“ zuǐjiùshìguòdào  lùnshìshānzhēnhǎiwèi  háishìcǎogēnshù  chīdàozidōushìyàngde  wèilekuàidòubǐngérxüégǒujiàone  rényīnggāiyǒu !” mendehuà  dāngshíbìngnéngshuō  yīnwèizhīdàoshānzhēnhǎiwèicǎogēnshùchīdàozibìngyàng  dàngǎndàolemendehuàyǒuzhǒngzūnyán  zhèshìréndezūnyán  shìréndefēng  rén  néngxiànggǒuyànghuózhe 


   deqīnjiào  rényàorěnshòunàn  náodehuóxià  deqīnyòujiàorényàoyǒuzūnyándehuózhe  mendejiào  jǐnguǎndāngshíbìngnénghěnhǎodejiě  dàn使shǐhuòlezhǒngmiànlínzhòngshìjiànshízuòchūpànduàndejiàzhíbiāozhǔn 


   饿èdesuìyüè使shǐyàndòngchálerénxìngdedānchún  使shǐrènshídàolerénxìngdezuìbiāozhǔn  使shǐkàntòuleréndeběnzhìdemǒuxiēfāngmiàn  duōniánhòu  dāngláixiězuòdeshíhòu  zhèxiēyàn  jiùchéngledebǎoguìyüán 

Original article, reproduced please specify:在苦难中有尊严地活着 | 宝宝书架

我要评论 登录后才能发布评论

  Article archive

宝宝书架-大家都喜欢的带拼音翻译的故事大全-在线阅读    我要留言  网站地图
Catfish(鲶鱼) CMS V 6.7.3