左手叛逆,右手温顺

来源:带拼音故事书大全 发布时间:2020-12-30 19:22:57 作者:故事大全 阅读量:881

左手叛逆,右手温顺


  ānshuō  zuìdehànjiùshìméiyǒuzhǎngchénghuàishēng 


  wēipàngháidelíngluànměi


  ānshìwēipàngdehái  liǎnshàngzhǎngzhediǎndiǎnquèbānshàshìài  tóuchángduǎn  shìzhāwěihòu  jiùchénglebānshàngjǐncúndeméiduǎnshēng  bìngzàidexíng  liúhǎisānfēn  dǎngzhùshì线xiànlejiùjiǎn  hòumiàndetóuzhādehěn  yīnwèitóushàngduǎndeyuán  cónghòumiànkàn  lùnjiǎodōujuédedexíngxiàngzhōngnián 


  shuōhuānlíngluànměi  jiùxiànghánzhǔjuédepiāopiāochángbèifēngyángláideyàngzi  dàiyǒuzhǒngyándeměi  zàipèishàngdàimèimèishìdeyōuchóuyǎnshén  huóshēngshēngluànshìjiāréndeyàng  zhǐshì  ānyǎnzhōngdelíngluànměiwèimiǎnjiěděiyǒuxiēqiǎnleba  shūtóujiàolíngluànměi  ān  zhǐxiǎngshuō  zhǐzuòdàoleqiánmiànliǎng 


  āndeguānbìngchūdànshǔduānzhèngdefànchóu  háishìhuìwèideróngmàogǎndàoxìnshènzhìshìbēi  ǒuěrhuìláosāoshuōyòuǎiyòupàngyòuchǒu  zhèshíhòuhuìdetóugào :“ zhèshìjiānnéngrénréndōushìqīngguóqīngchéngdejuéjiārén  zǒngyǒurénzhǎngdehǎokàn  yǒurénzhǎngdemehǎokàn  dànshìshàngzàiguānshàngshànménshíhuìshànkāishànchuāng 。” lǎoshíshuō  zhīdàozàidāodāoxiēshénme  dànshìxiāngxìnhuìdǒngde  suǒ  使shǐbānzhǎngzàikǒuxiāngtángdebāozhuāngzhǐshàngxiěle  zuìjìnzěnmeyuèláiyuèpàngle  zhèyànglìngrényǒuxiépāidechōngdòngdehuàgěishí  guānhuòdeānháishìhuìwēixiàozhezàibèimiànxiěshàng  zhèmeshuōjiùshìqiánhěnshòulou ”, ránhòugěiqiànzòudebānzhǎng 


  shàngzuòzhèng  ānshìhǎohái


  shàngzhīdào  huángzhīdào  ānshìhǎohái 


  ānměirénshuōhuàshídōushìwēnshēngde  kàndàoshàngyǒudǎoxiàdesàohuòzhěchuīluòdeshìjuàn  dōuhuìzhǔdòngjiǎnlái  huìzàilièdāngkōngshíjǐnyǒudesǎnjiègěibiérén  píngshíxiàngjièshénmedōng西cónghuìjué  guòjiǎngtáishíhuìshùnshǒuhēibǎngānjìng …… 怀huáiānshìshìyǒulìngwàimíngjiàoléifēng 


  ānshìzhǒngdiǎnxíngdesānhǎoxuéshēng  cóngchídàozǎo退tuì  hēibǎnshàngzhìdezuòdōuhuìànshíwánchéng  shàngshíwánshǒu  chīlíngshí  shuìjiào  kāixiǎochāi  cóngláiméiyǒushàngguòlǎoshīdehēimíngdān  bāngànmendekòufēnbiǎocóngláiméiyǒuchūxiànguòdemíng  ānguāiqiǎodeshènzhìyǒuxiē  jiùshìzàizhèyàngguāiguāideyàngxià  quècángzhewéirénzhīdepàndàozidexīn 


  ānshìxiǎohái  zhōuhuìguāiguāidedāizàijiàoshìxué  huìzài宿shèdeyángtáishàngyǎnghuā  huìzàijìngdewǎnzhetáidēngkàntáoxiàdeshū  huìzàixuéxiàozhōuyǐngyuàndīngzhe  yǒufāngzhǐyǒumenzhīdào  defánfànhuāchī  zhìmèngxiǎng  juédeyǒuxiēgǎoxiào  xiǎoshíhòuhuànxiǎngzhezhǎnghòuchéngwéihēishèhuìlǎoderén  zhǎnghòuxiǎngjiàgěiwàiguórénhuòzhězuòzàiwàiguózhùdehuá  zuòhǎo  suǒzàidexuéyīng 


  zuìdiānsānguāndeshìzhèxiēxiǎoérzhēnchéngdemèngxiǎng  érshìcéngjīngzuìxiǎngzuòquèméiyǒuzuòdeshì  shènzhìgēnshuōshìzàihuàirénduīzhǎngde  duì  liángxiàquánshēnshàngxiàguīguīdexiàozhuāngbànróngbèiréndeshànliángdegēndexiǎobáishèngzhǔdewēnróuyǎnshén  zhǐnéngnàidefānbáiyǎn  ránhòupíngjìngxiàjiādexiǎoxīnzàng  lüèdàitiáokǎndeshuō :“ zěnmexuéjiǔdiànlǎobǎnxiěběn  quán  hǎofāng便biànchuīniúne ?”


  ān  jiùzhīdàoxìn  dezàidebiǎoqíng  duìduōzuòcǎi  zhuǎnguòshēn  shǒuchēngzàiyángtáishàng  guāngfàngyuǎnyáowàngtiānkōng  xiàtiāndetiānlándehěnchúncuì  méiyǒuzhì  yúnjuǎnyúnshūjiānjìnxiǎnjìngqiānhuádechúnjiézhīgǎn 


  zàiyángguāngxiàcànlàndeè


  ānduìdedìngshìguǐ 

  zhíjuédenèizàideshìjièshìlàndelóulán  pàndexiǎngxuéhuàixuéshēngyàngkǒu  xiǎngyōngyǒushǔdexiǎowénshēn  xiǎngkāiliàngfēngdetuōchētánchǎnghōnghōnglièlièdezǎoliàn ……


  shuō  guǐzàiyángguāngxiàcànlàn  suīránzhímíngbáishuōzhèhuàshìshénme  dànzhíqìngxìngdeshì  zhèqièdōuzhǐshìxiǎngxiǎngér  háishìměihǎoshànliángdeān 


  tiānkōngshìshànliángde  báiyúnshìshànliángde  yángguānggèngshì  me  huānlántiān  báiyún  yángguāngdeānsuīránshìtiān使shǐ  dàndìngshìshànliángde 


  āngāozhōngqiándeshìchōngmǎnlechuáncǎi  shuōchūláiràngrénwéishìdiǎndàngdediànshìqíngjié  xiǎoxuéshí  shìjìndehuàinánshēngzhǎngde  mentiānzhēnxiédexiǎngshòuzheyōudetóngnián  shídeānyīnwèichénghǎosuǒdāngrándechénglezhāzàihuàixiǎoháide  jiě ”, rángànleshǎohuàishì  duìtōurénjiādefānshǔshí  ānshìduìwéihái  suǒdōushìliúxiàláifàngfēngér  menháitiánlǒngtōugānzhè  zàidānchēhuídeshàngjiēpáihuǒchēshìde  zhìjīnānháishìhuìjuédechǎngjǐngchōngmǎnhuágǎn 


  mengànguòtǎoyàndetóngxuédeshūbāocónglóushàngrēngxiàdeèlièxíngwéi  ānyǒunánshēngjiàdehěnxiōngdejīng  zhìtáo  shuōkǒu  jiāozuòzhèxiēdōushìjiācháng便biànfàn  jiānqiángjuéjiàngdeāncóngláiméiyǒuwèijiàshòushāngérguò  jiùshìyǒushǒuzhélezhǐshìtòngdeliúyǎnlèiér  bìngsuànzhēnzhèngshàngde 


  jiùzhèyàngfēngfēngdiāndiānlenián  shēngdàoliùnián  yīnwèichénghǎo  lǎoshīzhíwéiānshìguāiguāi  jiùběnzhe  lèi  rénqúnfēn  deyuándiàochénghǎoyòutīnghuàdeshēngduī  guòháishìhuìqúndedànhěnjiǎngdenánshēngwán  guānquècóngqiánqièle  xiētīnghuàdeshēngjiēchùhòu  ānkāishǐchángshìzhexiězuò  huíjiāhòuzàishìyàndezuòběnxiàngyànglīnchūláizuòzuòyàngzijiùwánshì  érshìrènzhēnduìdài  duānzhèngzuò 


  méinéngzhǎngchénghuàihái


  ānyīnwèitóngxué  háizijuédehàixiūma ?” érjuéxīngǎitóuhuànmiàn  céngguàzàizuǐbiānzhìdeyántōngtōnghuàndiào  mànmànchéngzhǎngwéigēnzhèngmiáohóngdemíngzhīxīng  zàiliùniánnián  jiùxiàngbiànlerénshìde  cónglínghúnshēnchùkāishǐjìnghuà  shìcóngshíhòukāishǐ  ānhuānshànglechénrǎndelántiān 


  xiǎoshēngchūkǎoshì  ānyuànqúnjiānggǎnhuàchénggōngdeshēngkǎoshàngletóngsuǒzhōngxué  ránérshǔjià  quèguǐ使shǐshénchāidezhuǎnxuédàoleqúnhuàixuéshēngdezhōngxué  shìshénmeyuányīnne  ānzhīdào  gàishìzàixiēshēngshuōyàojiāquèhěnhàiqúnhuàinánshēngshí  běnnéngdewéimenshuō :“ gànyàomen  mensuīrányǒudiǎnhuài  dànhěnjiǎnga  yǒukùnnánmenjiùhuìtǐngshēnérchū !” dāngshēngmenyòngkànguàideyǎnshénkànzheshí  jiùshìlezhèyàngdewèiláiba 


  ránér  xiànshíxiǎngzǒngshìyǒuchāde  shàngchūzhōnghòu  ānyīnwèichénghǎobèifēnpèidàozhòngdiǎnbān  qúncéngjīngchēngxiōngdàodenánshēngmendōuzàichābān  běnláihǎoxiàngshénmedōuméiyǒugǎibiàn  menháishìmiǎnliǎojiànxíngjiànyuǎndemìngyùn  tóngxíngdehuǒbànzuìhòudōuhuìlúnwéi  ānméiyǒuguòduōdefǎnkàngwǎnliú  xīnrándejiēshòulezhèyàngdejiéguǒ  chóngxīnshōushíhǎoxīnqíng  quánshēnxīndetóudàoxuézhōng  zuìhòukǎoshànglexiànzàidexuéxiào —— quánshìzuìhǎodezhōngxué  zhìqúnnánshēng  hòuláitīngshuōmendōu退tuìxuéle 


  ānháishìméinéngyuànzhǎngchénghuàihái 


  jīn  jiāngyàoshēngshànggāosāndeǒuěrháishìhuìbàoyuànshìnánháizi  háishìhuìxiàngqiányàngàihuànxiǎng  mànmàndehuānshànglelǎojiùdefángzi  huānshūdiànmǎixiēhǎokàndemíngxìnpiàn  háibǎoliúzheyòngguàidefāngzuòcàideguàn  guāqiēchéng  zhádàn  jiānxiāngjiāo ……


  ānshuō  zàixuéchéngzhǎngwéihǎorén 

Original article, reproduced please specify:左手叛逆,右手温顺 | 宝宝书架

我要评论 登录后才能发布评论

  Article archive

宝宝书架-大家都喜欢的带拼音翻译的故事大全-在线阅读    我要留言  网站地图
Catfish(鲶鱼) CMS V 6.7.3